English (United Kingdom)Serbian (Latin)

D    STRUČNO-TEHNIČKI NADZOR NAD IZVOĐENJEM OBJEKATA

D1    Odobrenje plana organizacije gradilišta uključujući sve potrebne saglasnosti
D2    Koordinacija u vezi geodetskih radova za obilježavanje objekta za izgradnju
D3    Nadzor nad izgradnjom objekta koji obuhvata uvođenje izvođača u posao i stalnu kontrolu da se radi na osnovu odobrene i usvojene tehničke dokumentacije
D4    Permanentna kontrola kvaliteta materijala i opreme na mjestu ugrađivanja i obezbeđenje da se u objekat ugrađuje materijal i oprema najmanje kvaliteta koji je utvrđen u tehničkoj dokumentaciji, što se potvrđuje odgovarajućim atestima o kvalitetu i evidentira u građevinskim dnevnicima po vrstama odnosno izvođačima radova
D5    Nadzor pri ispitivanju i probnom pogonu pojedinačne opreme koja se ugrađuje u objekat
D6    Praćenje dinamike izgradnje na osnovu ugovorenog roka, tj. kontrola poštovanja usvojene dinamike izvođenja radova
D7    Kontrola i ovjera podataka po vrstama radova, unešenih u građevinski dnevnik koji vodi izvođač radova u toku gradnje i korespondencija između stručnog nadzora i izvođača radova u vezi tehničke dokumentacije, dinamike izgradnje, naplate izvedenih radova i u opšte izvršavanja ugovornih obaveza klijenta i izvođača utvrđenih u ugovoru; Ovjera ostale gradilišne dokumentacije
D8    Mjerenje stvarno izvedenih radova i količina ugrađenog materijala i njihova ovjera kroz građevinsku knjigu,
D9    Pregled i ovjera situacija (privremenih i okončane situacije) za izvedene radove, ugrađenu opremu i materijale u skladu sa ugovorom
D10  Ostvarivanje saradnje sa inspekcijskim i drugim nadležnim organima u ime klijenta
D11  Svi ostali poslovi koji proizilaze iz zakona i propisa koji se odnose na konkretnu vrstu posla

Copyright 2011. Kopring PMC | Intechprojekt. Powered by ANTICFORMA